fbpx
thzh-CNen

 

ห้องพระ เป็นห้องของในบ้านที่เป็นที่พักผ่อนจิตใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในบ้าน และเป็นอีกห้องที่มีความสำคัญ สำหรับการตกแต่งห้องพระจะเน้นใช้งานได้สะดวกภายใต้บรรยากาศที่สงบและอบอุ่น เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนในครอบครัวจะใช้เป็นมุมเจริญสติภาวนาและพักผ่อนได้ในทุกวัน